April Watts – Narrator

Blackish 

Season 8 Episode 1

Season 8 Episode 2

Season 8 Episode 3

Season 8 Episode 7

Season 8 Episode 8

Season 8 Episode 9

Season 8 Episode 10

Season 8 Episode 11

Queens

Season 1 Episode 2

Season 1 Episode 3

Season 1 Episode 4

Season 1 Episode 5

Season 1 Episode 6

Season 1 Episode 7

Season 1 Episode 9

Season 1 Episode 12

The Wonder Years Reboot

Season 1 Episode 2

Women of the Movement

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Episode 5

Episode 6

The Women of 911 (20 Years Later)

1 Episode

Superstar

Season 1 Episode 1 Whitney Houston

South Side

Season 1 Episode 1

Season 1 Episode 2

Season 1 Episode 3

Season 1 Episode 4

Season 1 Episode 5

Season 1 Episode 6

Season 1 Episode 7

Season 1 Episode 8

Season 1 Episode 9

Season 1 Episode 10

Shaq Life

Season 1 Episode 1

Season 1 Episode 2

Season 1 Episode 3

Season 1 Episode 4

Season 1 Episode 5

Season 1 Episode 6

Season 1 Episode 7

Season 1 Episode 8

Season 1 Episode 9

 

www.aprilwattsvoiceover.com